Vincent Zammit

STEJJER MILL-BELT

Il-programm “Stejjer Mill-Belt” se jieħu lis-semmiegħa dawra mal-Belt Valletta, dawra li forsi hija differenti minn tas-soltu. Rakkontata minn Belti, imnebbħa bi stejjer tiegħu stess, kif ukoll b’informazzjoni storika u interessanti dwar bini, avvenimenti u anke karattri li huma assoċjati mal-Belt Valletta.  Fil-mixja tagħna sejrin nisimgħu dwar postijiet interessanti rakkontati minn gwida li niltaqgħu magħha fit-toroq u l-irkejjen tal-Belt Valletta.  F’dan il-programm se nippruvaw inħajru lis-semmiegħa jħarsu madwarhom u biex japprezzaw il-wirt storiku li nsibu fil-belt Kapitali taghna. Produzzjoni ta’ Vincent Zammit

L-Erbgha fid-9:30am (R: Il-Gimgha fis-1:30pm)

Rev Dr.John Berry

IS-SAGRU L-PROFAN

Veru li r-reliġjon issawwar l-identità Maltija u hi pilastru ewlieni fl-istorja ta’ pajjiżna sa minn żmien il-Feniċi? X’jiddistingwi reliġjon minn oħra? X’nifhmu b’Filosofija, Psikoloġija jew Soċjoloġija tar-reliġjon? X’differenza teżisti bejn ir-reliġjon u l-Ispiritwalità f’dinja sekulari? X’inhi r-relazzjoni bejn ir-reliġjon u l-bioetika jew ix-xjenza? Ir-reliġjonijiet sors ta’ nkwiet jew toroq tas-salvazzjoni?

Programm li jiddiskuti dawn il-mistoqsijiet u aktar.Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Rev Dr. John Berry.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:00am, Il-Hadd fid-9:30am)

Dr.Mario Thomas Vassallo

IL-POLITIKA FIL-LETTERATURA

Sensiela ta’ programmi li matulha jkunu diskussi għadd ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti u internazzjonali li jkollhom tema politika. Permezz ta’ din is-sensiela se nistħarrġu kemm awturi tal-imgħoddi u wkoll dawk kontemporanji li fl-opri letterarji li ħolqu esprimew diversi sentimenti u materji politiċi. Uħud tkellmu dwar utopja, oħrajn kixfu t-tnawwir ta’ tmexxija awtoritarja. Hemm imbagħad min kiteb bl-istil tal-parodija biex isensel kritika kontra l-elitisti tal-poter, u oħrajn ikkonċentraw fuq ir-realtajiet soċjali qarsa ta’ madwarhom biex jifħtu attakk fuq min imexxi. Irridu nsemmu wkoll li hemm drabi meta l-istat jikkummissjona kitbiet biex idawwar l-opinjoni pubblika favur tiegħu. Din is-sensiela għandha produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy.

It-Tlieta fit-8:00pm (R: L-Erbgha fl-10:00am, Is-Sibt f’nofsinhar)

Prof Joe Friggieri

GHERF MISSIRIJIETNA

Bhal kull pajjiz iehor, Malta ghandha l-proverbji taghha, hazna ta’ qwiel u ghajdut li twieldu mijiet ta’ snin ilu u jaghmlu parti mill-folklor taghna. Xi whud minn dawn il-proverbji ghadhom hajjin sal-lum, ohrajn intilfu jew m’ghadhomx jintuzaw, imma xorta jibqghu importanti ghax juruna kif kienu jahsbuha missirijietna fuq l-aktar oqsma importanti ta’ hajjitna. Imhallta mal-gherf u d-drawwiet, kien hemm ukoll f’dawn il-proverbji hafna pregudizzji, li jaghtu lok ghal trattament umoristiku fid-diskussjoni.Jipprezentaw il-programm Fr Joe Borg u l-Professur Joe Friggieri.

It-Tlieta fis-7:30pm (R: Il-Hamis fl-10:00am)

Prof Keith Sciberras

BIL-PINZELL U L-ISKARPELL

L-arti barokka f’Malta fis-sekli 17 u 18. Serje ta’ programmi li fihom il-Prof Joe Pirotta flimkien mal-Prof.Keith Sciberras, Kap tad-dipartiment ta’ l-istorja ta’ l-arti fi hdan l-Universita’ ta’ Malta, jiddiskutu dwar l-hajja, l-karattru u x-xogholijiet li hallew warajhom f’Malta, bosta artisti. Dan ix-xoghol huwa parti mill-patrimonju artisitiku kbir ta’ pajjizna.

L-Erbgha fis-7:30pm (R:Il-Hamis 1:30pm, Is-Sibt fl-10:30am)

Insite

KWADRANGLU

Programm ta’ diskussjoni magħmul miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ, bi produzzjoni ta’ INSITE – l-organizzazzjoni studenteska tal-media ġewwa l-Universita ta’ Malta. B’xelta ta’ temi li jinteressaw liż-żgħażagħ u lil kull min jgħix madwarhom, Kwadranglu jiġbor flimkien nies minn ġenerazzjonijiet differenti biex jaqsmu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom ma’ xulxin.

L-Erbgha fit-8:00pm (R: Il-Hamis fl-10:30am)

 

Prof Maryanne Lauri

MHUX L-AHHAR KELMA

Sensiela li tiddiskuti temi kurrenti mhux daqstant komuni permezz ta’ mistiedna fl-istudio, u telefonati ma’ esperti , li flimkien ma Rev Dr.Joseph Borg u Prof Maryanne Lauri jiddiskutu suggetti varji u li ghandhom jinzlu tajjeb mas-semmiegha ta’ Campus FM, li jhobbu dan l-istil ta’ diskussjoni.

It-Tnejn fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05am)

 

Joseph Galea

SUGGIERA

Sa ftit snin ilu fit-teatri wiehed kien jista’ josserva toqba fit-tarf tal-palk mghottija bi speci ta’ kaxxa li kienet isservi sabiex persuna li jkollu l-iscript waqt ix-xoghol teatrali li jkun qed jigi ipprezentat, jistahba fiha u  jghin jew sahansitra jghid il-linji lill-atturi.

L-istess ser naghmlu mill-istudios ta’ Campus FM, ser nissugerixxu lis-semmiegha uhud mill-attivitajiet kulturali li jkunu ser isehhu fi gziritna u li jkunu jistghu jattendu ghalihom. Il-programm jinkludi wkoll intervisti interessanti ma’ persuni minn kull qasam artistiku. Dawn jinkludu artisti li marru jistudjaw u hadmu barra minn Malta, awturi ta’ kotba, kapijiet ta’ skejjel tad-drama, danza u ohrajn.‘Suggiera’ ghandu produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

It-Tlieta fl-10:05am (R: Is-Sibt fid-9:05am)

Monique Chambers

THE GOOD MANNERS MAP

Vjagg madwar id-dinja flimkien ma’ Monique Chambers u l-mistiedna taghha, li jistharreg l-uzanzi u t-tradizzjonijiet  f’pajjizi differenti. Naraw x’jigri waqt bosta ritwali bhal twelid, mwiet, ghersuija u zwieg f’diversi mkejjen kemm dawk vicin taghna u anki ohrajn mbeghdin minna. Nsiru nafu dwar it-tradizzjonijiet li jaghmlu n-nies dak li huma, u x’ghandek taghmel jekk issib ruhek mistieden ghal xi okkazzjoni f’kultura differenti.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

Dr.George Vital Zammit

ANALIZI TAL-GURNALI

Dr.Andrew Azzopardi

ANALIZI TAL-GURNALI

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Din is-sensiela, ibbażata fuq ir-riċerka tal-Prof. Charles Briffa, tipprova tislet tagħrif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta’ programmi fuq ir-radju li twasslilna, bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar, ġabra ta’ osservazzjonijiet, ħsibijiet, u kurżitajiet attwali fuq ilsienna. L-għan tas-sensiela huwa li turi, bil-varjetà li tipprovdi, kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Din il-ħidma teħodna fil-livelli kollha lingwistiċi, fil-pragmatika tal-lingwa, fl-etimoloġija, fil-lessikografija, fl-istilistika, u fl-antropoloġija.

It-Tlieta fis-1.30pm (R: Il-Gimgha fl-10.30am)

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

CAPRICCIO

F’dawn il-programmi tinstema’ muzika ta’ diversi generi, l-aktar xogholijiet klassici.  Barra minn hekk, kull programm jinkludi tahdita ma mistieden specjali dwar xi aspett artistiku bhal muzika, esibiti f’muzewijiet, arkitettura, arti viziva u l-arti fil-hajja kontemporanja. Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R:Il-Hadd fl-10:00am)

 

Lino Farrugia

PLATEA

Program ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jintroduci personalitajiet ewlenin fid-dinja tal-ispettaklu, kemm jekk hu palk jew bnadi ohra, li joffru divertiment ta’ kull forma, lill-pubbliku. Il-personalitajiet huma maghzula minn oqsma  differeni tal-ispettaklu minn drama, muzika, zfin, u kull forma ohra ta’ spettaklu. Il-programm jidhol fid-dettall fl-istorja ta’ kif sfolgiet il-karriera tal-personalita’  fl-ispettaklu u x’kienu l-esperjenzi matul is-snin. Dan biex iservi bhala rakkont ta’ grajjiet differnti ta’ personalitajiet fil-hajja kulturali ta pajjizna

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Tkompli bl-istess ingredjenti li għamlu s-success ta’ din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta’ kif inwasslu rakkont irrectat minn żewġ ilħna. Kreattività, stil, naqra ċiniżmu u t-taħlit tal-umoriżmu uattitudini filosofika imexxu kull text tar-rakkont minn ġimgħa għal oħra. Produzzjoni ta’ Gorg Peresso u Celaine Buhagiar.

Tnejn fid-9.30am (R: L-Erbgħa fis-1.30pm u l-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINGWISTIKU

L-għan tas-sensiela huwa li turi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn.Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.

It-Tlieta fis-1.30pm (R: Il-Gimgha fl-10.30am)

PELLIKOLA

Sensiela li tiddiskuti l-films li nhadmu hawn Malta matul is-snin, b’mod partikolari jhares lejn il-facilitajiet li joffri pajjizna f’dan ir-rigward, kif ukoll niltaqghu ma nies li kellhom esperjenzi diretti f’dan il-qasam. Kitba ta’ Celaine Buhagiar. Produzzjoni Twist Media & Entertainment

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Il-Hamis fis-1:30pm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorg Peresso

MUSICA A SOGGETTO

F’din is-sensiela, Ġorġ Peresso li jħejji u jippreżenta kull programm, jagħmel ġabra ta’ mużika li jkollha tema waħda. Mill-ambjent għall-imħabba. mill-istorja għall-mitoloġija, mill-ferħ għan-niket, mill-paċi ghall-gwerer, mit-teatru għall-opra, mill-profan għar-reliġjuż. L-isem tas-sensiela hu misluf mil-letteratura, anzi mit-teatru fejn ifisser xeni b’tema maħsuba minn qabel imma l-atturi jvarjaw skont fehemthom l-isvolġiment tas-suġġett.

Is-Sibt fid-9:00pm ( R: Il-Hadd f’nofsinhar)

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, ġrajjiet u aħbarijiet relatati ma’ dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgħa fit-8:30am (R:Il-Ħadd fid-9:00am)

 

 

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari, bi preżentazzjoni u produzzjoni ta’ Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso, tkompli wkoll fl-iskeda tal-harifa.Tkompli bl-istess ingredjenti li għamlu s-success ta’ din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta’ kif inwasslu rakkont irrectat minn żewġ ilħna. Kreattività, stil, naqra ċiniżmu u t-taħlit tal-umoriżmu uattitudini filosofika imexxu kull text tar-rakkont minn ġimgħa għal oħra.

It-Tnejn fid-9.30am (R: L-Erbgħa fis-1.30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

MHUX L-AHHAR KELMA

Sensiela li tiddiskuti temi kurrenti mhux daqstant komuni permezz ta’ mistiedna fl-istudio, u telefonati ma’ esperti , li flimkien ma Rev Dr.Joseph Borg u Prof Maryann Lauri jiddiskutu suggetti varji u li ghandhom jinzlu tajjeb mas-semmiegha ta’ Campus FM, li jhobbu dan l-istil ta’ diskussjoni.

It-Tnejn fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05am)

GHERF MISSIRIJIETNA

Bhal kull pajjiz iehor, Malta ghandha l-proverbji taghha, hazna ta’ qwiel u ghajdut li twieldu mijiet ta’ snin ilu u jaghmlu parti mill-folklor taghna. Xi whud minn dawn il-proverbji ghadhom hajjin sal-lum, ohrajn intilfu jew m’ghadhomx jintuzaw, imma xorta jibqghu importanti ghax juruna kif kienu jahsbuha missirijietna fuq l-aktar oqsma importanti ta’ hajjitna. Imhallta mal-gherf u d-drawwiet, kien hemm ukoll f’dawn il-proverbji hafna pregudizzji, li jaghtu lok ghal trattament umoristiku fid-diskussjoni.Jipprezentaw il-programm Fr Joe Borg u l-Professur Joe Friggieri.

It-Tlieta fis-7:30pm (R: Il-Hamis fl-10:00am)

 

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

BIL-PINZELL U L-ISKARPELL

 L-arti barokka f’Malta fis-sekli 17 u 18. Serje ta’ programmi li fihom il-Prof Joe Pirotta flimkien mal-Prof.Keith Sciberras, Kap tad-dipartiment ta’ l-istorja ta’ l-arti fi hdan l-Universita’ ta’ Malta, jiddiskutu dwar l-hajja, l-karattru u x-xogholijiet li hallew warajhom f’Malta, bosta artisti. Dan ix-xoghol huwa parti mill-patrimonju artisitiku kbir ta’ pajjizna.

L-Erbgha fis-7:30pm (R:Il-Hamis 1:30pm, Is-Sibt fl-10:30am)