Mario Thomas Vassallo

IS-SERVIZZ PUBBLIKU

Sensiela ta’ programmi li matulha jiġu diskussi għadd ta’ temi marbutin mal-amministrazzjoni pubblika f’Malta

It-Tnejn fl-10:00am (R: L-Erbgħa fis-7:30pm, Is-Sibt fl-10:30am)

Carmel Serracino

KLASSICI KLASSICI

Sensiela ta’ programmi bi skop li tintroduċi lis-semmiegħa ma’ aspetti differenti tal-letteratura klassika u titkixxef kif u għala din il-letteratura għadha tgħodd għal żmienna, u kif għadha rilevanti.

It-Tlieta fit-8:00pm (R: Il-Ħamis fis-1.30pm u l-Ġimgħa fl-10:00am)

Olvin Vella

Fuq il-Passi ta’ Vassalli

Din is-sensiela fuq Vassalli se tlaqqagħna mar-riċerkaturi li ħadmu fuq aspetti differenti tal-ħidma politika u akkademika tiegħu. Vassalli kien promutur tal-ilsien Malti daqskemm ried iġib ’il quddiem is-sehem tal-Maltin fil-gvern tal-Ordni. Mill-banda l-oħra, ċerti deċiżjonijiet li ħa mhumiex ċari fi żmienna. Veru li kien irid isir qassis biex jisfrutta l-opportunità li jitgħallem l-Għarbi fl-istituzzjonijiet Kattoliċi? Jekk kien iħobb lil Napuljun, kif telaq ħabta u sabta minn Ruma malli sema’ l-istorbju tal-Franċiżi fuq l-għatba tal-Belt Eterna. Wara l-eżilju veru taha għan-negozju biss u abbanduna l-ħolm ta’ żgħożitu fuq ilsienna? Imma mbagħad, meta rritorna Malta 20 sena wara, għala l-ewwel ma ħaseb kien f’edizzjoni ġdida tad-dizzjunarju? U l-Maltin għala ma difnuhx f’ċimiterju tal-Knisja u seħtuh wara mewtu?

Programm  msejjes fuq il-ktieb ‘Fuq il-Passi ta’ Vassalli’ ta’ Klabb Kotba Maltin f’kollaborazzjoni ma’ l-Akkademja tal-Malti.

 It-Tnejn fl-10:30am (R: Il-Ġimgħa fis-1:30pm, il-Ħadd fid-9:30am)

 

Erasmus Students

TALKING EDS

Ko-produzzjoni ta’ studenti li qegħdin jattendu l-Erasmus Mundus International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Għal dawn l-istudenti, din is-sensiela kienet il-prattiku tagħhom tal-kors. Koordinazzjon tal-Prof. Carmel Borg.

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Is-Sibt fin-12:30)

Liam Gauci

JUM FIL-HAJJA TA’…

Kitba u produzzjoni ta’ Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. F’din-sensiela ġdida nkomplu nieħdu lis-semmiegħa ta’ Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifmhu x’kien ifisser tqatta ġurnata fil-ħajja ta’ xi persuna partikolari, f’epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, etċ…

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt f’Nofsinhar)

 

FUQ IL-PASSI TA’ VASSALLI

Din is-sensiela fuq Vassalli se tlaqqagħna mar-riċerkaturi li ħadmu fuq aspetti differenti tal-ħidma politika u akkademika tiegħu. Vassalli kien promutur tal-ilsien Malti daqskemm ried iġib ’il quddiem is-sehem tal-Maltin fil-gvern tal-Ordni. Mill-banda l-oħra, ċerti deċiżjonijiet li ħa mhumiex ċari fi żmienna. Veru li kien irid isir qassis biex jisfrutta l-opportunità li jitgħallem l-Għarbi fl-istituzzjonijiet Kattoliċi? Jekk kien iħobb lil Napuljun, kif telaq ħabta u sabta minn Ruma malli sema’ l-istorbju tal-Franċiżi fuq l-għatba tal-Belt Eterna. Wara l-eżilju veru taha għan-negozju biss u abbanduna l-ħolm ta’ żgħożitu fuq ilsienna? Imma mbagħad, meta rritorna Malta 20 sena wara, għala l-ewwel ma ħaseb kien f’edizzjoni ġdida tad-dizzjunarju? U l-Maltin għala ma difnuhx f’ċimiterju tal-Knisja u seħtuh wara mewtu? Programm  msejjes fuq il-ktieb ‘Fuq il-Passi ta’ Vassalli’ ta’ Klabb Kotba Maltin f’kollaborazzjoni ma’ l-Akkademja tal-Malti.

 It-Tnejn fl-10:30am (R: Il-Ġimgħa fis-1:30pm, il-Ħadd fid-9:30am)

 

Dr.Emmanuel Buttigieg

JUM FIL-HAJJA TA’..

Kitba u produzzjoni ta’ Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. F’din-sensiela nkomplu nieħdu lis-semmiegħa ta’ Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifmhu x’kien ifisser tqatta ġurnata fil-ħajja ta’ xi persuna partikolari, f’epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, etċ…

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgħa fid-9:30am, Is-Sibt fl-10:00am)

Sergio Grech

EMERGENTI

Programm li jlaqqgħana ma’ awturi emerġenti. Sergio Grech jiddiskuti maghhom xogholijiethom u l-generi ta’ kitba li hija ghal qalbhom.

It-Tlieta fid-9:30am (R: L-Erbgħa fit-8:30pm, Is-Sibt fin-12:30pm)

 

 

Joseph Galea

SUGGIERA

Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (Is-Sibt fid-9:05)

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta’ trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta’ ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: l-Erbgħa fit-8:00pm, Il-Ġimgħa fl-10:30am)

 

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

FANTASIA CONCERTANTE

Il-programmi huma intizi biex izommu kumpanija lis-semmiegha permezz ta’
ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici. Barra milli sservi ta’ divertiment, is-sensiela ghandha tkun ta’ valur edukattiv minhabba li l-muzika tigi akkumpanjata minn informazzjoni li tghin biex jigu apprezzati dawn il-kompozizzjonijiet. F’kull programm jinstemghu ukoll kontribuzzjonijiet minn mistiedna, li jitkellmu dwar diversi oqsma tal-kultura bhal ma huma arti viziva u muzika. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fL-10:00am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Il-Ħamis fis-7:30pm, il-Ġimgħa fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINWISTIKU

Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta’ trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta’ ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: l-Erbgħa fit-8:00pm, Il-Ġimgħa fl-10:30am)

 

CINESCENA

Sensiela li tanalizza mill-qrib it-teknika cinematografika fil-films flimkien mal-mistiedna u esperta fis-suggett Prof Gloria Lauri Lucente.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

 

 

 

Gorg Peresso

MUZIKA GHAL KULL STAGUN

Ma tista tiżbalja qatt bil-mużika. Speċjalment meta tkun mużika sabiha u ħafna mill-muzika hi sabiħa. Bħal ma tkun il-mużika li Campus joffri kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd. Għal din l-iskeda, Ġorġ Peresso se  jagħżel mużika li jgħaddu kemm jgħaddu staġuni minn fuqha, tibqa qisha għadha ġdida. Barra min hekk, l-għazla tiġbor ukoll muzika li tesprimi iż-żmien u l-anniversarji marbuta ma’ mumenti mużikali.

 Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, relatati ma’ l-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgha fit-8:30am (R: Il-Hadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f’pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony the final Act.1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f’pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony the final Act.1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)