Dr.Mario Thomas Vassallo

IL-POLITIKA FL-ARTI VIZIVA

 Għar-raba’ sena konsekuttiva, id-Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-Fakultà tal-Management, l-Ekonomija u l-Accountancy tal-Università ta’ Malta qiegħed jikkollabora ma’ Campus FM biex jipproduċi sensiela ġdida oħra radjufonika, din id-darba biex tinvestiga r-rabtiet bejn il-politika u d-diversi oqsma tal-arti viżiva. Din is-serje ta’ programmi bl-isem, Il-Politika fl-Arti Viżiva, se tiddiskuti l-implikazzjonijiet politiċi f’tant xogħlijiet artistiċi u arkitettoniċi mferrxin f’Malta u lil hinn minnha. L-iskop tas-sensiela huwa dak li jkun magħruf kif id-diversi forom ta’ arti viżiva minn żminijiet u pajjiżi differenti interpretaw u rreaġixxewgħal mexxejja u ideloloġiji politiċi. Kien hemm għadd kbir ta’ każijiet meta l-artisti ġew ikkummissjonati minn dawk fil-poter biex permezz tal-opri tal-arti jelevaw is-supremazija tal-istat jew tal-knisja, waqt li kien hemm artisti oħrajn li użaw il-ħiliet kreattivi tagħhom biex iwasslu messaġġ ta’ protesta kontra l-abbuż tal-poter. Fost temi oħrajn, din is-sensiela se tistħarreġ l-implikazzjonijiet kulturali u politiċi fl-arti klassika, medjevali, rinaxximentali, barokka u kontemporanja, kif ukoll fl-arkitettura militari u funerarja, il-karikatura u l-filatelija.

Din is-serje komposta minn sbatax-il programm hija riċerkata u ppreżentata minn Dr Mario Thomas Vassallo bis-sehem ta’ diversi akkademiċi mid-Dipartiment tal-Public Policy flimkien ma’ oħrajn ġejjin minn għadd ta’ Fakultajiet u Istituti oħrajn tal-Università ta’ Malta.

It-Tnejn fl-10:00am (R:L-Erbgha fit-8:00pm, Is-Sibt f’Nofsinhar)

 

Prof Joe Friggieri

HREJJEF FILOSOFICI

 Il-Professur Joe Friggieri flimkien ma’ Fr Joe Borg jirriflettu fuq firxa wiesgha ta’ hrejjef minn madwar id-dinja li joffru spunt ghal diskussjoni filosofika.

 L-Erbgha fl-10:00am (R: Il-Gimgha fis-1:30pm, Is-Sibt fil-11:00am)

Prof Keith Sciberras

IS-SISIEN TAL-BAROKK

 Sensiela li thares lejn il-kontribut li taw tliet artisti prominenti, biex xerrdu l-istil Barokk f’Malta. Il-pittur Mattia Preti, Taljan li qatta’ l-bicca l-kbira ta’ hajtu f’Malta, Lorenzo Gafa’, Malti li bena reputazzjoni f’Ruma u Francesco Zahra Malti li qatta’ l-karriera tieghu f’pajjizna.  Produzzjoni tal-Prof Joe Pirotta flimkien mal-Prof. Keith Sciberras.

It-Tlieta fit-8:00pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt fl-10:00am)

Prof Gloria Lauri Lucente

CINESCENA

Sensiela li tanalizza mill-qrib it-teknika cinematografika fil-films flimkien mal-mistiedna u esperta fis-suggett Prof Gloria Lauri Lucente.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

Dr.Emmanuel Buttigieg

 IS-SENGHA TA’ L-ISTORJA II

F’dan il-programm, Liam Gauci u Emanuel Buttigieg ser ikomplu ilaqqghuna ma’ numru ta’ mistiedna li permezz taghhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imghoddi li maghmul minn hafna stejjer. ‘Storja’ ghax il-programm ser ikompli ifittex li ikun metikuluz u mibni fuq it-twemmin li l-Istorja hija dixxiplina li tehtieg tahrig u gharfien ta’ kif isiru l-affarijiet. Ghalhekk, matul is-sensiela ser niltaqghu ma’ nies li kwazi kollha hadu xi forma ta’ tahrig akkademiku fid-dixxiplina. ‘Stejjer’ ghax nemmnu li filwaqt li l-Istorja hija dixxiplina xjentifika, hija wkoll dixxiplina mibnija fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irgiel fl-imghoddi: fuq l-istejjer taghhom. Fuq kollox, l-istorja hija bhal tieqa fuq dak li sehh, li peress li tghinna nharsu fuq l-imghoddi u l-istejjer tieghu, tghinna nifhmu l-istramberiji taghna stess, nies tal-lum, u li normalment lanqas naghtu kaz taghhom.

 It-Tlieta fit-8:30am (R: Il-Gimgha fl-10:00am, Is-Sibt fl-10:30am)

Liam Gauci

 IS-SENGHA TA’ L-ISTORJA

F’dan il-programm, Liam Gauci u Emanuel Buttigieg ser ikomplu ilaqqghuna ma’ numru ta’ mistiedna li permezz taghhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imghoddi li maghmul minn hafna stejjer. ‘Storja’ ghax il-programm ser ikompli ifittex li ikun metikuluz u mibni fuq it-twemmin li l-Istorja hija dixxiplina li tehtieg tahrig u gharfien ta’ kif isiru l-affarijiet. Ghalhekk, matul is-sensiela ser niltaqghu ma’ nies li kwazi kollha hadu xi forma ta’ tahrig akkademiku fid-dixxiplina. ‘Stejjer’ ghax nemmnu li filwaqt li l-Istorja hija dixxiplina xjentifika, hija wkoll dixxiplina mibnija fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irgiel fl-imghoddi: fuq l-istejjer taghhom. Fuq kollox, l-istorja hija bhal tieqa fuq dak li sehh, li peress li tghinna nharsu fuq l-imghoddi u l-istejjer tieghu, tghinna nifhmu l-istramberiji taghna stess, nies tal-lum, u li normalment lanqas naghtu kaz taghhom.

 It-Tlieta fit-8:30am (R: Il-Gimgha fl-10:00am, Is-Sibt fl-10:30am)

Dr.Adrian Grima

ANALIZI TAL-GURNALI

Sergio Grech

STORJA TA’ II

Programm ta’ 30 minuta li matulu ma’ esperti differenti niddiskutu storja ta’ binjiet, familji, ikel, gazzetti, għaqdiet reliġjużi u ċivili, mumenti storiċi, traġedji  u temi oħra li wisq probabbli ftit tkellimna dwarhom imma li fl-aħħar mill-aħħar kellhom ukoll sehem fil-binja u fil-formazzjoni tagħna bħala Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech.

It-Tlieta fis-7:30pm (Il-Hamis fl-10:00am)

Joseph Galea

SUGGIERA

‘Suġġiera’ issa jidħol fil-ħames skeda tiegħu, filfatt kien f’Mejju tal-2016 li xxandar għall- ewwel darba fuq Campus FM. Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (R:Il-Gimgha fit-20:05, Is-Sibt fid-9:05)

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta’ kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalità tal-antenati tagħna – dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta’ dehen f’tiswiriet mentali. Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta’ Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjetà għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta’ storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta’ relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

MINWETT TA’ KULURI II

Sensiela li tibqa’ zzomm kumpanija lis-semmiegha permezz ta’ ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici.  Barra minn hekk il-programmi jinkuldu kontribuzzjoni ta’ mistiedna li jitkellmu dwar diversi temi artistici, li jvarjaw minn arti viziva ghal forom ohra ta’ kultura.  Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fid-9:30am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINGWISTIKU

 Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta’ kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalità tal-antenati tagħna – dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta’ dehen f’tiswiriet mentali. Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta’ Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjetà għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta’ storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta’ relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

CINESCENA

Sensiela li tanalizza mill-qrib it-teknika cinematografika fil-films flimkien mal-mistiedna u esperta fis-suggett Prof Gloria Lauri Lucente.

 It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

 

 

 

 

 

 

Gorg Peresso

MUZIKA GHAL KULL STAGUN

Ma tista tiżbalja qatt bil-mużika. Speċjalment meta tkun mużika sabiha u ħafna mill-muzika hi sabiħa. Bħal ma tkun il-mużika li Campus joffri kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd. Għal din l-iskeda, Ġorġ Peresso se  jagħżel mużika li jgħaddu kemm jgħaddu staġuni minn fuqha, tibqa qisha għadha ġdida. Barra min hekk, l-għazla tiġbor ukoll muzika li tesprimi iż-żmien u l-anniversarji marbuta ma’ mumenti mużikali.

 Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA: EU COMMISSION

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, ġrajjiet u aħbarijiet relatati ma’ dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgħa fit-8:30am (R:Il-Ħadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

 

HREJJEF FILOSOFICI

Il-Professur Joe Friggieri flimkien ma’ Fr Joe Borg jirriflettu fuq firxa wiesgha ta’ hrejjef minn madwar id-dinja li joffru spunt ghal diskussjoni filosofika.

 L-Erbgha fl-10:00am (R: Il-Gimgha fis-1:30pm, Is-Sibt fil-11:00am)

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

IS-SISIEN TAL-BAROKK

 Sensiela li thares lejn il-kontribut li taw tliet artisti prominenti, biex xerrdu l-istil Barokk f’Malta. Il-pittur Mattia Preti, Taljan li qatta’ l-bicca l-kbira ta’ hajtu f’Malta, Lorenzo Gafa’, Malti li bena reputazzjoni f’Ruma u Francesco Zahra Malti li qatta’ l-karriera tieghu f’pajjizna.  Produzzjoni tal-Prof Joe Pirotta flimkien mal-Prof. Keith Sciberras.

It-Tlieta fit-8:00pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt fl-10:00am)