Dr.Adrian Grima

ANALIZI TAL-GURNALI

Dr.Jean Paul De Lucca

ANALIZI TAL-GURNALI

Dr.Giuseppi Schembri Bonaci

KREATTIVITA’ BLA KONFINI

Programm imtellgha mill-istudenti tad-Dipartiment ta’ l-istorja ta’ l-arti fi hdan l-Universita’ ta’ Malta, b’koordinazzjoni ta’ Dr.Giuseppi Schembri Bonaci, fejn fih jiddiskutu temi artistici ma’ diversi mistiedna marbuta b’mod partikolari ma’ l-Mdina Biennale 2017.

 It-Tnejn fis-7:30pm (R:Il-Hamis fis-13:30)

Sergio Grech

SAFRA TAJBA

Programm divertenti ghas-sajf bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech li matuku nitkellmu mal-mistieden taghna dwar is-safar tieghu, il-pajjizi li zar, avventuri li ghadda minnhom, pajjizi li jixtieq isur u forsi xi parir jew tnejn fejn jidhol is-safar.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fis-7:30pm, Il-Hamis fid-9:30am)

Prof Keith Sciberras

TRAGEDJI, MISTERI U KAPOLAVURI: IL-HAJJA MQANQLA TA’ CARAVAGGIO

 Il-Prof Keith Sciberras flimkien mal-Prof Joe Pirotta, jiddiskutu l-hajja u x-xogholijiet ta’ dan il-genju ta’ l-arti.

It-Tlieta fis-7:30pm (L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt fil-11:00am)

Joseph Galea

SUGGIERA

Sa ftit snin ilu fit-teatri wiehed kien jista’ josserva toqba fit-tarf tal-palk mghottija bi speci ta’ kaxxa li kienet isservi sabiex persuna li jkollu l-iscript waqt ix-xoghol teatrali li jkun qed jigi ipprezentat, jistahba fiha u  jghin jew sahansitra jghid il-linji lill-atturi.

L-istess ser naghmlu mill-istudios ta’ Campus FM, ser nissugerixxu lis-semmiegha uhud mill-attivitajiet kulturali li jkunu ser isehhu fi gziritna u li jkunu jistghu jattendu ghalihom. Il-programm jinkludi wkoll intervisti interessanti ma’ persuni minn kull qasam artistiku. Dawn jinkludu artisti li marru jistudjaw u hadmu barra minn Malta, awturi ta’ kotba, kapijiet ta’ skejjel tad-drama, danza u ohrajn.‘Suggiera’ ghandu produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

It-Tlieta fl-10:05am (R: Is-Sibt fid-9:05am)

Monique Chambers

THE BUCKET LIST

Monique Chambers tlaqqghana ma diversi persuni  li ghamlu success f’diversi oqsma minn atleti sa nies fin-negozju, u maghhom tiddiskuti kisbiet li ghal haddiehor huma aspirazzjonijiet.

It-Tlieta fid-9:30am (R: Il-Hamis fl-10:30am, Is-Sibt fl-10:00am)

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL SAJFI

Sensiela li tressqilna l-passat mal-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta’ ghixien fuq dawn il-gzejjer, u fl-istess hin inhossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi l-Mediterran Centrali. Sensiela ta’ programmi li jaghtu l-kultura tas-Sajf Malti.Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am, Is-Sibt fil-11:30am)

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

TIZWIQA SAJFIJA

Tizwiqa Sajfija hija sensiela li zzomm kumpanija lis-semmiegha permezz ta’ ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici.  Barra minn hekk il-programmi jinkuldu kontribuzzjoni ta’ mistiedna li jitkellmu dwar temi artistici differenti, li jvarjaw minn arti viziva ghal forom ohra ta’ kultura.  Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R:Il-Hadd Fid-9:30am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Program ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jintroduci personalitajiet ewlenin fid-dinja tal-ispettaklu, kemm jekk hu palk jew bnadi ohra, li joffru divertiment ta’ kull forma, lill-pubbliku. Il-personalitajiet huma maghzula minn oqsma  differeni tal-ispettaklu minn drama, muzika, zfin, u kull forma ohra ta’ spettaklu. Il-programm jidhol fid-dettall fl-istorja ta’ kif sfolgiet il-karriera tal-personalita’  fl-ispettaklu u x’kienu l-esperjenzi matul is-snin. Dan biex iservi bhala rakkont ta’ grajjiet differnti ta’ personalitajiet fil-hajja kulturali ta pajjizna

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Tkompli bl-istess ingredjenti li għamlu s-success ta’ din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta’ kif inwasslu rakkont irrectat minn żewġ ilħna. Kreattività, stil, naqra ċiniżmu u t-taħlit tal-umoriżmu uattitudini filosofika imexxu kull text tar-rakkont minn ġimgħa għal oħra. Produzzjoni ta’ Gorg Peresso u Celaine Buhagiar.

Tnejn fid-9.30am (R: L-Erbgħa fis-1.30pm u l-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINGWISTIKU

L-għan tas-sensiela huwa li turi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn.Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.

It-Tlieta fis-1.30pm (R: Il-Gimgha fl-10.30am)

PELLIKOLA

Sensiela li tiddiskuti l-films li nhadmu hawn Malta matul is-snin, b’mod partikolari jhares lejn il-facilitajiet li joffri pajjizna f’dan ir-rigward, kif ukoll niltaqghu ma nies li kellhom esperjenzi diretti f’dan il-qasam. Kitba ta’ Celaine Buhagiar. Produzzjoni Twist Media & Entertainment

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Il-Hamis fis-1:30pm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorg Peresso

LA MUSICA E’ FEMMINA

Minkejja l-isem, din is-sensiela imxandra fuq Campus fM is-Sibt u l-Hadd, mhux dwar nisa kompozitriċi jew artisti. Mil-mitoloġija għar-reliġjon,minn imħabba romantika jew drammatika, mill-opra għall-ballet, mit-tendenzi karatterjali għal cliche aċċetati, l-għażla ghandha l-hsieb li toffri antoloġija ta’ mużika b’ispirazzjoni femminili.

Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

 

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari, bi preżentazzjoni u produzzjoni ta’ Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso, tkompli wkoll fl-iskeda tal-harifa.Tkompli bl-istess ingredjenti li għamlu s-success ta’ din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta’ kif inwasslu rakkont irrectat minn żewġ ilħna. Kreattività, stil, naqra ċiniżmu u t-taħlit tal-umoriżmu uattitudini filosofika imexxu kull text tar-rakkont minn ġimgħa għal oħra.

It-Tnejn fid-9.30am (R: L-Erbgħa fis-1.30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

MHUX L-AHHAR KELMA

Sensiela li tiddiskuti temi kurrenti mhux daqstant komuni permezz ta’ mistiedna fl-istudio, u telefonati ma’ esperti , li flimkien ma Rev Dr.Joseph Borg u Prof Maryann Lauri jiddiskutu suggetti varji u li ghandhom jinzlu tajjeb mas-semmiegha ta’ Campus FM, li jhobbu dan l-istil ta’ diskussjoni.

It-Tnejn fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05am)

GHERF MISSIRIJIETNA

Bhal kull pajjiz iehor, Malta ghandha l-proverbji taghha, hazna ta’ qwiel u ghajdut li twieldu mijiet ta’ snin ilu u jaghmlu parti mill-folklor taghna. Xi whud minn dawn il-proverbji ghadhom hajjin sal-lum, ohrajn intilfu jew m’ghadhomx jintuzaw, imma xorta jibqghu importanti ghax juruna kif kienu jahsbuha missirijietna fuq l-aktar oqsma importanti ta’ hajjitna. Imhallta mal-gherf u d-drawwiet, kien hemm ukoll f’dawn il-proverbji hafna pregudizzji, li jaghtu lok ghal trattament umoristiku fid-diskussjoni.Jipprezentaw il-programm Fr Joe Borg u l-Professur Joe Friggieri.

It-Tlieta fis-7:30pm (R: Il-Hamis fl-10:00am)

 

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TRAGEDJI, MISTERI U KAPOLAVURI: IL-HAJJA MQANQLA TA’ CARAVAGGIO

 Il-Prof Keith Sciberras flimkien mal-Prof Joe Pirotta, jiddiskutu l-hajja u x-xogholijiet ta’ dan il-genju ta’ l-arti.

It-Tlieta fis-7:30pm (L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt fil-11:00am)