Prof Carmel Borg

TALKING EDS III

Ko-produzzjoni ta’ studenti li qegħdin jattendu l-Erasmus Mundus International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Għal dawn l-istudenti, din is-sensiela kienet il-prattiku tagħhom tal-kors. Koordinazzjon tal-Prof. Carmel Borg.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fis-13:30)

Prof Joe Friggieri

KELMA GGIB LIL OHRA

Bhal f’lingwi ohra, fil-Malti hemm ruxxmata kliem li jintuza f’firxa wiesgha ta’ espressjonijiet marbuta mat-tifsira originali li jwasslu l-hsieb b’mod pittoresk f’kuntesti differenti. Permezz ta’; ezempji prattici mehuda mid-diskors ordinarju, din is-sensielatanalizza l-modi differenti ta’ kif isir dan it-trasferiment u toffri wkoll l-opportunita’ biex issir riflessjoni filosofika fuq in-natura tal-lingwa u fuq l-uzu taghha bhala mezz ewlieni ta’ komunikazzjoni.

It-Tnejn fl-10:30am (R:It-Tlieta fis-7:30pm)

Dr.Patricia Camilleri

100 YEARS OF WOMEN ON CAMPUS 

Progett imtellgha mill-Universita’ ta’ Malta li jiccelebra l-mitt sena mill-ewwel gradwati nisa fl-universita’.

It-Tnejn fl-10:00am (R: Il-Hamis fis-13:30)

Dr. George Vital Zammit

MINN WARA L-PURTIERA II

ll-programm jikkonsisti f’intervista ta’ 50 minuta ma’ sbatax-il persuna li raw l-istorja politika ta’ pajjiżna tevolvi jew kellhom sehem fiha minn wara l-kwinti. Il-mistiedna jiddiskutu l-istorja politika ta’ pajjiżna hekk kif rawha huma.

It-Tlieta fit-20:00 (R: L-Erbgha u s-Sibt fl-10:00am)

Monique Chambers

ENTREPRENEUR

Niltaqghu ma’ intraprendituri minn diversi oqsma ta’ hidma f’pajjizna.

L-Erbgha fid-20:30 (R: Il-Gimgha fis-19:30)

Dr.Norbert Bugeja

IL-MEDITERRAN TIEGHI

Il-programm qed jittella’ mill-Istitut għall-Mediterran (Mediterranean Institute) tal-Università ta’ Malta bħala parti mill-Qasam ta’ Riċerka dwar l-Ispazju, in-Narrattiva u l-Memorja fil-Mediterran ibbażata fl-Istitut tal-Mediterran.  Tematikament. fis-sensiela ta’ programmi, qed inħarsu lejn perspettivi minn riċerka fl-istudji tal-migrazzjoni, il-letteratura, l-antropoloġija kulturali, it-tagħlim u l-pedagoġija, id-diżabilità, ir-relazzjoni bejn l-estetika u l-politika fir-reġjun, il-fidi, ir-reliġjon u l-punti ta’ inkontru fir-reġjun, l-arti viżiva, l-istorja u l-kultura tal-ikel, it-traduzzjoni, l-istorjografija u l-istorja ekonomika u soċjali tar-reġjun, relazzjonijiet internazzjonali fil- u madwar ir-reġjun, it-turiżmu, il-ġeografija, fil-kuntest speċifiku ta’ kif it-tifsira tal-Mediterran tkompli tinbidel illum.

It-Tlieta fis-13:30 (R: Il-Gimgha fl-10:00am)

 

Liam Gauci

STORJA OGGETT  

Min jaf kemm-il darba rajna oġġett qadim quddiem għajnejna u ġietna il-mistoqsija: “imma tgħid x’inhi l-istorja wara dan l-oġġett?” Kull episodju juża oġġett partikolari biex min hemm jibda vjaġġ f’epoka partikolari, spunt li minnu nisiltu kemm il-ħajja fl-imgħoddi, kif ukoll l-arti u x-xjenza tal-Istorja bħala dixxiplina li tipprova tifhem dak li seħħ.

L-Erbgha fid-9:30am (R: Is-Sibt f’Nofsinhar )

Dr.Emmanuel Buttigieg

STORJA OGGETT

Min jaf kemm-il darba rajna oġġett qadim quddiem għajnejna u ġietna il-mistoqsija: “imma tgħid x’inhi l-istorja wara dan l-oġġett?” Kull episodju juża oġġett partikolari biex min hemm jibda vjaġġ f’epoka partikolari, spunt li minnu nisiltu kemm il-ħajja fl-imgħoddi, kif ukoll l-arti u x-xjenza tal-Istorja bħala dixxiplina li tipprova tifhem dak li seħħ.

L-Erbgha fid-9:30am (R: Is-Sibt f’Nofsinhar )

 

Sergio Grech

EMERGENTI II

Is-sensiela tkompli fuq dak li ħalliet is-sensiela Emerġenti 1 qabel is-sajf fejn inkomplu niskopru iktar awturi ġodda u ta’ valur. Bit-terminu Emerġenti qed jitwessa’ biex jinkludi wkoll awturi ta’ eta’ ikbar minn dik żagħżugħa imma li bdew ukoll il-vjaġġ letterarju riċentament. B’awtur qed ninkludu wkoll kritiċi, edituri u qarrejja tal-provi.

It-Tnejn fis-13:30 (R: It-Tlieta fid-9:30am)

 

Joseph Galea

SUGGIERA

Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (Is-Sibt fid-9:05)

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtellgha mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar.

L-Erbgha fit-20:00 (R:Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

MELODIJI U KULURI

Il-programm huwa msejjes fuq muzika li fil-parti l-kbira taghha hija ntiza li tkun accessibli ghal firxa ta’ udjenzi. L-ghazla muzikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassici flimkien ma generi ohra bhal jazz, muzika tal-films, u kanzunetti popolari.Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut ghal programmi bhal dawn fil-passat, nistghu insemmu akkademici, artisti, ricerkaturi, u kuraturi ta’ muzewijiet jew postijiet storici.

It-Tnejn fit-20:00 (R:Il-Hadd fl-10:00am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fid-19:30am (R:Il-Gimgha 9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

IL-BAHAR FIL-LETTERATURA

Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta’ gżira u moħħhom huwa mimli b’dehriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk, il-Gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran, li hu baħar imdawwar minn kullimkien bl-art u magħluq bejn in-Nofsinhar tal-Ewropa, it-Tramuntana tal-Afrika, u l-Lbiċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarrbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija niexfa u sħuna. Klima bħal din bilfors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti, u f’din is-sensiela naraw x’attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twasslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin. Dr.Charles Briffa u Celaine Buhagiar

 It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

 

Gorg Peresso

ENCORE

Għażla ta’ mużika, il-qasam miftuħ u varjat tal-istorja tal-mużika, b’enfażi ta’ siltiet li tieħu pjaċir terġa terġa’ tismagħhom, forsi jġibu wkoll tifkiriet.  Kif ukoll, tip ta’ mużika li kemm-il darba tintalab, waqt xi kunċert/opra permezz ta’ applaws. Jew inkella bhala ringrazzjament, wara kunċert għall-applaws li jkunu ingħataw il-mużiċisti. Is-sensiela hi mħejjija u ppreżentata minn Ġorg Peresso.

Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA: EU COMMISSION

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, relatati ma’ l-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgha fit-8:30am (R: Il-Hadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

IL-QASSIS TAL-BELT

Din is-sensiela tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar u Pierre Bugeja.

It-Tnejn fid-9:30am (R: L-Erbgha fis-13:30, il-Hadd fid-9:30am)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)

KELMA GGIB LIL OHRA

Bhal f’lingwi ohra, fil-Malti hemm ruxxmata kliem li jintuza f’firxa wiesgha ta’ espressjonijiet marbuta mat-tifsira originali li jwasslu l-hsieb b’mod pittoresk f’kuntesti differenti. Permezz ta’; ezempji prattici mehuda mid-diskors ordinarju, din is-sensielatanalizza l-modi differenti ta’ kif isir dan it-trasferiment u toffri wkoll l-opportunita’ biex issir riflessjoni filosofika fuq in-natura tal-lingwa u fuq l-uzu taghha bhala mezz ewlieni ta’ komunikazzjoni. Produzzjoni flimkien mal-Prof Joe Friggieri

It-Tnejn fl-10:30am (R:It-Tlieta fis-7:30pm)

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964.

Il-Ħamis fl-10:05am (R: Is-Sibt fil-11:05)