Monique Chambers

BEACH BOOKS AND BEYOND

Kull gimgha Monique Chambers se tlaqqghana ma persuni li maghna se jaqsmu l-ktieb u l-awtur favorit taghom. Beach books and Beyond, anki se jaghtina suggerimenti dwar dak il-ktieb li nistghu niehdu maghna hdejn il-bahar jew fil-kampanja fix-xhur tas-shan tas-sajf.

 It-Tnejn fis-7:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am u Il-Gimgha fis-1:30pm)

Dr.Adrian Grima

ANALIZI TAL-GURNALI

Sergio Grech

STEJJER SAJFIN

 Programm ta’ 30 minuta li matulu ma’ esperti differenti niddiskutu storja ta’ binjiet, familji, ikel, gazzetti, għaqdiet reliġjużi u ċivili, mumenti storiċi, traġedji  u temi oħra li wisq probabbli ftit tkellimna dwarhom imma li fl-aħħar mill-aħħar kellhom ukoll sehem fil-binja u fil-formazzjoni tagħna bħala Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech.

It-Tlieta fis-7:30pm (Il-Hamis fl-10:00am, Is-Sibt fl-10:30am)

Joseph Galea

SUGGIERA

‘Suġġiera’ issa jidħol fil-ħames skeda tiegħu, filfatt kien f’Mejju tal-2016 li xxandar għall- ewwel darba fuq Campus FM. Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (R:Il-Gimgha fit-20:05, Is-Sibt fid-9:05)

TELEDRAMMI: NOSTALGIJA U TIFKIRIET

Teledrammi: Nostalgija u tifkiriet, se jiehu lit-telespettaturi fuq vjagg fil-passat fejn se immorru lura fis-snin u nippruvaw niskopru kif nibtet l-imhabba ghad-drama Maltija. Kienu mhux ftit dawk is-serje televizi li zammu udjenzi ma’ l-iskrin ghal gimghat u skedi shah, izda qabel irridu nfakkru li dan il-fenomenu kollu nibet mir-radju, anzi mir-redifussion. Dan il-fenomenu wassal biex witta t-triq ghal bosta teledrammi li gew mahduma matul is-snin fosthom: F’Bahar Wiehed, Il-Madonna tac-Coqqa, Wenzu u Rozi, Triq Wahda, Wirt u bosta produzzjonijiet ohra li tant gibdu telespettaturi warajhom. Niltaqghu mal-protagonisti infushom li kienu strumentali ghas-success ta’ xogholijiet bhal dawn, fi zmien meta r-rizorsi u l-avvanzi teknologici kienu ghadhom wisq ‘ l bod minn dak li ghandna illum, izda li xorta kellhom kapacita’ li jbattlu t-toroq Maltin fil-hinijiet meta kienu jixxandru.

Produzzjoni Celaine Buhagiar, Joseph Galea u Pierre Bugeja. Prezentazzjoni: Celaine Buhagiar

It-Tlieta fid-9:30am (R: Il-Hamis fis-1:30pm, Is-Sibt fl-10:00am)

Prof Charles Briffa

Il-KELMA FIL-KANT

 Din is-sensiela tifli nisġet il-Malti fis-songs u tixħet fil-fowkus tas-semmiegħa r-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex, f’għadd ta’ kanzunetti Maltin, il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika għax is-sensiela temmen fl-importanza li l-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti jridu jwasslu. In-nisġa ta’ song tiddependi, fost oħrajn, fuq mekkaniżmi letterarji. L-għan ġenerali ta’ din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta’esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb utiq li jista’ jistimula aktar diskussjoni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Prof Charles Briffa u Celaine Buhagiar

It-Tlieta fis-1:30pm (R: L-Erbgha fis-7:30pm u Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

INTERMEZZ SAJFI

Sensiela li zzomm kumpanija lis-semmiegha permezz ta’ ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici.  Barra minn hekk il-programmi jinkuldu kontribuzzjoni ta’ mistiedna li jitkellmu dwar diversi temi artistici, li jvarjaw minn arti viziva ghal forom ohra ta’ kultura.  Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fid-9:30am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

Il-KELMA FIL-KANT

Din is-sensiela tifli nisġet il-Malti fis-songs u tixħet fil-fowkus tas-semmiegħa r-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex, f’għadd ta’ kanzunetti Maltin, il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika għax is-sensiela temmen fl-importanza li l-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti jridu jwasslu. In-nisġa ta’ song tiddependi, fost oħrajn, fuq mekkaniżmi letterarji. L-għan ġenerali ta’ din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta’esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb utiq li jista’ jistimula aktar diskussjoni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Prof Charles Briffa u Celaine Buhagiar

It-Tlieta fis-1:30pm (R: L-Erbgha fis-7:30pm u Il-Gimgha fl-10:30am)

 

TELEDRAMMI: NOSTALGIJA U TIFKIRIET

Teledrammi: Nostalgija u tifkiriet, se jiehu lit-telespettaturi fuq vjagg fil-passat fejn se immorru lura fis-snin u nippruvaw niskopru kif nibtet l-imhabba ghad-drama Maltija. Kienu mhux ftit dawk is-serje televizi li zammu udjenzi ma’ l-iskrin ghal gimghat u skedi shah, izda qabel irridu nfakkru li dan il-fenomenu kollu nibet mir-radju, anzi mir-redifussion. Dan il-fenomenu wassal biex witta t-triq ghal bosta teledrammi li gew mahduma matul is-snin fosthom: F’Bahar Wiehed, Il-Madonna tac-Coqqa, Wenzu u Rozi, Triq Wahda, Wirt u bosta produzzjonijiet ohra li tant gibdu telespettaturi warajhom. Niltaqghu mal-protagonisti infushom li kienu strumentali ghas-success ta’ xogholijiet bhal dawn, fi zmien meta r-rizorsi u l-avvanzi teknologici kienu ghadhom wisq ‘ l bod minn dak li ghandna illum, izda li xorta kellhom kapacita’ li jbattlu t-toroq Maltin fil-hinijiet meta kienu jixxandru. Produzzjoni Celaine Buhagiar, Joseph Galea u Pierre Bugeja. Prezentazzjoni: Celaine Buhagiar

It-Tlieta fid-9:30am (R: Il-Hamis fis-1:30pm, Is-Sibt fl-10:00am)

 

 

 

 

 

Gorg Peresso

MUZIKA GHAL KULL STAGUN

Ma tista tiżbalja qatt bil-mużika. Speċjalment meta tkun mużika sabiha u ħafna mill-muzika hi sabiħa. Bħal ma tkun il-mużika li Campus joffri kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd. Għal din l-iskeda, Ġorġ Peresso se  jagħżel mużika li jgħaddu kemm jgħaddu staġuni minn fuqha, tibqa qisha għadha ġdida. Barra min hekk, l-għazla tiġbor ukoll muzika li tesprimi iż-żmien u l-anniversarji marbuta ma’ mumenti mużikali.

 Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964. Kull nhar ta’ Tlieta fit-8:05pm (R: L-Erbgha fl-10:06am, u s-Sibt fil-11:05am)

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964. Kull nhar ta’  Tlieta fit-8:05pm (R: L-Erbgha fl-10:06am, u s-Sibt fil-11:05am)