Prof Gloria Lauri Lucente

CINESCENA

F’din is-serje ta’ Cinescena, Prof. Gloria Lauri-Lucente flimkien ma’ Celaine Buhagiar se jkomplu jesploraw id-dinja magika tac-cinema per mezz ta’ analizi ddettaljata ta’ sensiela ta’ films recent  kif ukoll  klassici  li jvarjaw minn  biopics,  musicals, u  kummedji romantici, ghal thrillers psikologici, films horror u  fantaxjentifici.  Fost films ohra, se jiddiskutu La La Land, Manchester-by-the-Sea, Dunkirk, u The Beguiled.  Din is-sensiela se tiddedika ukoll spazju prominenti lir-regista Paolo Sorrentino.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

Mike Roberts

THE GOLDEN YEARS: PLUS

Mike Roberts lura f’din l-iskeda permezz tal-programm muzikali tieghu li jnissel hafna nostalgija u tifkiriet marbuta ma avvenimenti li sehhew minn perjodu ghal iehor u li anki huma mfakkra permezz tal-muzika li se tindaqq matul il-programm.

 It-Tnejn fl-10:30am (R: Il-Hamis fis-1:30pm, Il-Hadd fl-10:30am)

Vincent Zammit

TEZOR MAJESTUZ: Arti, Storja u Karattri mill-Kon Katdiral ta’ San Gwann

Wieħed mill-akbar teżori li nsibu fil-gżejjer Maltin, huwa bla dubju ta’ xejn il-Kon Katidral ta’ San Ġwann. Kull minn jidħol fih jibqa’ immeraviljat dwar dawk id-dettalji u teżori kollha. Iżda hemm ħafna aktar x’jingħad dwar dawn l-istess dettalji. Xi stejjer hemm wara it-teżori artistiċi li nsibu fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann? Minn kienu l-artisti li ħolqu dawn il-kapulavuri? Minn ħallas għal dawn it-teżori? Mill liema avvenimenti storiċi għadda minnhom il-Kon Katidral ta’ San Ġwann? X’ċerimonji kienu jsiru f’dan il-lok qaddis? Min kienu in-nies midfuna u mfakkra fil-Kon Katidral? Nistedinkom biex tingħaqdu miegħi, Vincent Zammit, ħalli nisimgħu dettalji mill-istorja ta’ dan it-teżor majestuż li nsibu fil-Belt Valletta.

Riċerka u kitba ta’ Vincent Zammit bi prezentazzjoni flimkien ma’ Celaine Buhagiar.

L-Erbgha fl-10:30am (R: Il-Gimgha fis-1:30pm)

Prof. Carmel Borg

AĠENDA 2030

Produzzjoni tal-Professur Carmel Borg, f’isem l-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxien b’Dinjità (Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà) Bħala firmatarja tal-Aġenda 2030, Malta għandha l-obbligu etiku u politiku li tara li s-17-il-mira għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Ġnus Magħquda, maqbula mill-Kapijiet tal-Istat f’Settembru tal-2015, ikunu ndirizzati permezz ta’ azzjoni konkreta nfurmata minn riflessjoni kritika kontinwa.  Din is-sensiela għandha l-għan li tkattar l-għarfien tas-semmiegħa rigward il-kontenut ta’ dawn il-miri u, permezz ta’diskussjoni ma’ esperti mistiedna, tgħinhom jifhmu fejn tinsab Malta fil-mixja tagħha biex tilħaq dawn il-miri.  Is-sensiela tagħti importanza kbira lill-kuntest globali bħala sfond għad-diskussjoni lokali.

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt f’Nofsinhar)

TALKING EDS

 Ko-produzzjoni ta’ studenti li qegħdin jattendu l-Erasmus Mundus International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Għal dawn l-istudenti, din is-sensiela kienet il-prattiku tagħhom tal-kors.  Din is-sensiela ta’ programmi tkopri numru ta’ suġġetti fil-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti u t-tibdil soċjali.  Permezz tas-sensiela, il-produtturi tal-programm, flimkien mal-mistiedna tagħhom, se jesploraw l-opportunitajiet u l-isfidi għall-edukazzjoni tal-adulti llum.  Dan se jsir permezz ta’ riflessjoni kritika dwar l-istrutturi tal-ingustizzja u d-differenzi soċjali.

 L-Erbgha fit-8:00pm (R: Il-Hamis fl-10:30am)

 

Dr.Emmanuel Buttigieg

 IS-SENGHA TA’ L-ISTORJA

F’dan il-programm, Liam Gauci u Emanuel Buttigieg ser ikunu qed ilaqqghuna ma’ numru ta’ mistiedna li permezz taghhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imghoddi li maghmul minn hafna stejjer. ‘Storja’ ghax il-programm ser ifittex li ikun metikuluz u mibni fuq it-twemmin li l-Istorja hija dixxiplina li tehtieg tahrig u gharfien ta’ kif isiru l-affarijiet. Ghalhekk, matul is-sensiela ser niltaqghu ma’ nies li kwazi kollha hadu xi forma ta’ tahrig akkademiku fid-dixxiplina. ‘Stejjer’ ghax nemmnu li filwaqt li l-Istorja hija dixxiplina xjentifika, hija wkoll dixxiplina mibnija fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irgiel fl-imghoddi: fuq l-istejjer taghhom.

 It-Tlieta fit-8:30am (R: Il-Gimgha fl-10:00am, Is-Sibt fl-10:30am)

Liam Gauci

 IS-SENGHA TA’ L-ISTORJA

 F’dan il-programm, Liam Gauci u Emanuel Buttigieg ser ikunu qed ilaqqghuna ma’ numru ta’ mistiedna li permezz taghhom ser insiru nafu dwar kif l-Istorja tipprova tifhem l-imghoddi li maghmul minn hafna stejjer. ‘Storja’ ghax il-programm ser ifittex li ikun metikuluz u mibni fuq it-twemmin li l-Istorja hija dixxiplina li tehtieg tahrig u gharfien ta’ kif isiru l-affarijiet. Ghalhekk, matul is-sensiela ser niltaqghu ma’ nies li kwazi kollha hadu xi forma ta’ tahrig akkademiku fid-dixxiplina. ‘Stejjer’ ghax nemmnu li filwaqt li l-Istorja hija dixxiplina xjentifika, hija wkoll dixxiplina mibnija fuq l-esperjenzi tan-nisa u l-irgiel fl-imghoddi: fuq l-istejjer taghhom.

 It-Tlieta fit-8:30am (R: Il-Gimgha fl-10:00am, Is-Sibt fl-10:30am)

Dr.Pauline Dimech

MISTICI NISA

Sensiela ta’ programmi fuq Campus FM li titratta dwar nisa mistiċi, jiġifieri dwar nisa li baqgħu imsemmija għall-qdusija tagħhom, li ħallewlna rakkonti ta’ esperjenzi mistiċi straordinarji, u li għandna numru ta’ kitbiet spiritwali attribwiti lilhom. Produzzjoni u l-preżentazzjoni ta’ Dr Pauline Dimech.

 It-Tlieta fid-9:30am ( L-Erbgha fis-7:30am, Is-Sibt fil-11:00am)

Dr.Adrian Grima

ANALIZI TAL-GURNALI

Dr.Jean Paul De Lucca

ANALIZI TAL-GURNALI

Sergio Grech

STORJA TA’

Programm ta’ 30 minuta li matulu ma’ esperti differenti niddiskutu storja ta’ binjiet, familji, ikel, gazzetti, għaqdiet reliġjużi u ċivili, mumenti storiċi, traġedji  u temi oħra li wisq probabbli ftit tkellimna dwarhom imma li fl-aħħar mill-aħħar kellhom ukoll sehem fil-binja u fil-formazzjoni tagħna bħala Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech.

It-Tlieta fis-7:30pm (Il-Hamis fl-10:00am)

Joseph Galea

SUGGIERA

‘Suġġiera’ issa jidħol fil-ħames skeda tiegħu, filfatt kien f’Mejju tal-2016 li xxandar għall- ewwel darba fuq Campus FM. Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (R:Il-Gimgha fit-20:05, Is-Sibt fid-9:05)

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta’ kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalità tal-antenati tagħna – dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta’ dehen f’tiswiriet mentali. Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta’ Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjetà għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta’ storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta’ relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

MINWETT TA’ KULURI

Sensiela li zzomm kumpanija lis-semmiegha permezz ta’ ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici.  Barra minn hekk il-programmi jinkuldu kontribuzzjoni ta’ mistiedna li jitkellmu dwar diversi temi artistici, li jvarjaw minn arti viziva ghal forom ohra ta’ kultura.  Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fid-9:30am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Program ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINGWISTIKU

 Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta’ kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalità tal-antenati tagħna – dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta’ dehen f’tiswiriet mentali. Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta’ Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjetà għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta’ storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta’ relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

CINESCENA

 F’din is-serje ta’ Cinescena, Prof. Gloria Lauri-Lucente flimkien ma’ Celaine Buhagiar se jkomplu jesploraw id-dinja magika tac-cinema per mezz ta’ analizi ddettaljata ta’ sensiela ta’ films recent  kif ukoll  klassici  li jvarjaw minn  biopics,  musicals, u  kummedji romantici, ghal thrillers psikologici, films horror u  fantaxjentifici.  Fost films ohra, se jiddiskutu La La Land,Manchester-by-the-Sea, Dunkirk, u The Beguiled.  Din is-sensiela se tiddedika ukoll spazju prominenti lir-regista Paolo Sorrentino.

It-Tnejn fiS-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

 

 

 

 

 

 

Gorg Peresso

MHI ĦRAFA XEJN

Ta’ kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd,  Campus FM jippreżenta din is-sensiela mużikali mħejija minn Ġorġ Peresso. Il-mużika magħżula hi meħuda mir-repertorju varju ta’ kompożituri bi stili differenti, li  tnebbħu  minn ħrejjef, leġġendi, stejjer  ta’ fantażija, u mitoloġija. Bħal Cenerentola, Pinocchio, Zeus, Ulisse,  L-apprentist  tas-saħħar, Romeo u Ġuljetta. eċċ. Kollox ma’ kollox, kull għażla mużikali hi aktar minn ħrafa!

 Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA: EU COMMISSION

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, ġrajjiet u aħbarijiet relatati ma’ dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgħa fit-8:30am (R:Il-Ħadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

IL-VOT U L-BIDLA

Harsa storika lejn l-elezzjonijiet li saru f’pajjizna bejn l-1947 sa’ l-2003. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg

 It-Tlieta fit-8:00pm (r: L-Erbgha fl-10:00am u Is-Sibt fl-10:00am)

 

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

 

IL-VOT U L-BIDLA

Harsa storika lejn l-elezzjonijiet li saru f’pajjizna bejn l-1947 sa’ l-2003. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg

 It-Tlieta fit-8:00pm (R: L-Erbgha fl-10:00am u Is-Sibt fl-10:00am)