Erasmus Students

TALKING EDS

Ko-produzzjoni ta’ studenti li qegħdin jattendu l-Erasmus Mundus International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Għal dawn l-istudenti, din is-sensiela kienet il-prattiku tagħhom tal-kors. Koordinazzjon tal-Prof. Carmel Borg.

It-Tlieta fit-8:30pm (R: Is-Sibt fin-12:30)

Patricia Salomone

A BOOK A THOUSAND STORIES

Sensiela dwar Strauss u l-familja tieghu ibbazata fuq il-ktieb ta’ John Suchet: The Last Waltz. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Patricia Salomone.

It-Tnejn fl-10:30am (R: L-Erbgha fis-7:30pm, Il-Hadd fid-9:30am)

Dr.George Vital Zammit

MINN WARA L-PURTIERA

Diskussjoni ta’ 50 minuta, minn Dr.George Vital Zammit, fejn jigi mistieden personalita’ li kellu sehem importanti ghal tibdil li sar f’qasam partikolari, izda li l-personagg qatt ma inghata prominenza ghaliex hadem minn wara l-kwinti.

L-Erbgha fl-10:06am (R: Il-Gimgha fit-8:00pm, Is-Sibt fl-10:06am)

Liam Gauci

JUM FIL-HAJJA TA’…

Kitba u produzzjoni ta’ Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. F’din-sensiela ġdida qegħdin nipproponu li nieħdu lis-semmiegħa ta’ Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifmhu x’kien ifisser tqatta ġurnata fil-ħajja ta’ xi persuna partikolari, f’epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, etċ…

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt f’Nofsinhar)

Dr.Emmanuel Buttigieg

JUM FIL-HAJJA TA’..

Kitba u produzzjoni ta’ Dr Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. F’din-sensiela ġdida qegħdin nipproponu li nieħdu lis-semmiegħa ta’ Campus FM fuq vjaġġ billi nippruvaw nifmhu x’kien ifisser tqatta ġurnata fil-ħajja ta’ xi persuna partikolari, f’epoka partikolari. Per eżempju, bidwi fis-seklu sittax, tifel fis-seklu sbatax, qabla fis-seklu tmintax, etċ…

It-Tnejn fis-1:30pm (R: L-Erbgha fid-9:30am, Is-Sibt f’Nofsinhar)

Dr.Albert Bell

CONNECT

Programm imtellgha mill- Fakulta ta’ Social Wellbeing fuq ir-ricerka li qed issir fi hdan l-istess dipartiment. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Albert Bell.

It-Tnejn fl-10:00am (R:It-Tlieta fit-8:00pm, Il-Gimgha fis-1:30pm)

 

Kunsill Studenti Universitarji

KELMTEJN MILL-ATTIVISTI

Programm imtellgha mill-KSU fejn kull gimgha niltaqghu ma organizazzjoni studenteska fi hdan l-Universita ta’ Malta.

It-Tlieta fis-7:30pm (R: Il-Hamis fis-7:30pm)

 

 

 

Sergio Grech

HEKK NAFU

Sensiela fejn niddiskutu l-bijografija ta’ persunaġġi magħrufa tramite l-qraba u l-ħbieb. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech.

It-Tlieta fid-9:30am (L-Erbgha fit-8:30am)

Joseph Galea

SUGGIERA

Dan il-programm huwa kontinwazzjoni ta’ sensiliet fuq dan l-istazzjon li l-iskop tagħhom kien li jippromwovu attivitajiet kulturali u artistiċi f’pajjizna. Barra minn hekk ‘Suġġiera’ ilaqqa’ lis-semmiegħa ma’ kittieba li jitkellmu dwar ix-xoghlijiet tagħhom, kemm dawk ippublikati u oħrajn li jkunu qed jaħdmu fuqhom. Bosta għaqdiet, assoċjazzjonijiet u NGO’s marbuta mal-kultura u l-istorja, ikunu ukoll mistiedna sabiex jagħtu informazzjoni dwar ix-xogħol u l-kontribut li jkunu qed nagħtu f’diversi oqsma. Dan il-programm ukoll iwassal intervisti ma’ persuni Għawdxin dwar dak kollu li jkun qed jiġri kulturalment fil-Gżira Għawdxija Suggiera huwa l-programm kulturali ta’ Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joseph Galea

 It-Tlieta fl-10:05am (Is-Sibt fid-9:05)

 

Prof Charles Briffa

KOKTEJL LINGWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtellgha mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar

It-Tlieta fis-1:30pm (R: Il-Gimgha fl-10:30am)

 

 

 

Dr.Silvio J.Camilleri

FANTASIA CONCERTANTE

Il-programmi huma intizi biex izommu kumpanija lis-semmiegha permezz ta’
ghazla ta’ muzika varjata li tiffoka fuq xogholijiet klassici. Barra milli sservi ta’ divertiment, is-sensiela ghandha tkun ta’ valur edukattiv minhabba li l-muzika tigi akkumpanjata minn informazzjoni li tghin biex jigu apprezzati dawn il-kompozizzjonijiet. F’kull programm jinstemghu ukoll kontribuzzjonijiet minn mistiedna, li jitkellmu dwar diversi oqsma tal-kultura bhal ma huma arti viziva u muzika. Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio Camilleri.

It-Tnejn fit-8:00pm (R: Il-Hadd fL-10:00am)

 

 

Lino Farrugia

PLATEA

Programm ipprezentat u mtella’ minn Lino Farrugia li jllaqqghna ma’ diversi personalitajiet fid-dinja tal-ispettakklu, f’kull forma tieghu, minn drama, muzika,arti viziva, zfin, karnival u kull spettaklu iehor li jigbor in-nies u spettaturi  biex jaraw u japprezzaw il-lat krejattiv ta’ individwi u gruppi ta nies li jridu jesponi il-krejattivita artistika taghhom lill-ispettaturi.

Il-Hamis fis-7:30pm (R: Il-Gimgha fid-9:30am)

 

Celaine Buhagiar

META L-MOĦĦ ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

KOKTEJL LINWISTIKU

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtellgha mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta’ Celaine Buhagiar

It-Tlieta fis-1:30pm (R:  Il-Gimgha fl-10:30am)

CINESCENA

Sensiela li tanalizza mill-qrib it-teknika cinematografika fil-films flimkien mal-mistiedna u esperta fis-suggett Prof Gloria Lauri Lucente.

It-Tnejn fis-7:30pm (R: Il-Hamis fid-9:30am)

 

 

 

Gorg Peresso

MUZIKA GHAL KULL STAGUN

Ma tista tiżbalja qatt bil-mużika. Speċjalment meta tkun mużika sabiha u ħafna mill-muzika hi sabiħa. Bħal ma tkun il-mużika li Campus joffri kull nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd. Għal din l-iskeda, Ġorġ Peresso se  jagħżel mużika li jgħaddu kemm jgħaddu staġuni minn fuqha, tibqa qisha għadha ġdida. Barra min hekk, l-għazla tiġbor ukoll muzika li tesprimi iż-żmien u l-anniversarji marbuta ma’ mumenti mużikali.

 Is-Sibt fid-9:00pm (R: Il-Hadd f’Nofsinhar)

 

Jesmond Saliba

 ANALIZI TAL-GURNALI

IL-BALOMBA

Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, relatati ma’ l-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma ta’ l-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f’Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

L-Erbgha fit-8:30am (R: Il-Hadd fid-9:00am)

 

 

Gorg Peresso & Celaine Buhagiar

META L-MOHH ISIR PALK

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta’ dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni – fuq kollox l-istili varji – jgħinu biex nirrendu kull programm ‘Programm bil-kulur għar-radju.’ IIl-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma’ Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

 It-Tnejn fid-9:30am (L-Erbgha fis-1:30pm, il-Gimgha fis-7:30pm)

 

 

Charles Sacco

ANALIZI TAL-GURNALI u ANALIZI TAL-GAZZETTI INTERNAZZJONALI

Charles Sacco jaghti harsa lejn il-gazzetti internazzjonali fid-9:20am u fis-1:20pm mit-Tnejn sal-Gimgha. 


Rev Dr.Joe Borg

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964.

Il-Hamis fl-10:06am (R:Is-Sibt fil-11:05)

 

 

 

Dr.Carmen Sammut

ANALIZI TAL-GURNALI

 

 

Prof Joe Pirotta

ANALIZI TAL-GURNALI

TMIEM IL-KOLONJALIZMU F’MALTA: 1961-1964

 Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma’ Fr.Joe Borg, ikomplu ghaddejjin bid-diskussjoni taghhom waqt l-ahhar sensiela ta’ Tmiem il-kolonjalizmu f’Malta, li tigi fi tmiemha f’din l-iskeda. Ikomplu jistharrgu aktar avvenimenti li wasslu ghal indipendenza f’pajjizna, ibbazati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony the final Act. 1961-1964.

Il-Hamis fl-10:06am (R: Is-Sibt fil-11:05am)